WildLife Photos of Birds > Wheatears & others > Common Stonechat /Saxicola torquata

Previous
Common Stonechat / № 1742
Next