WildLife Photos of Birds > Geese, Ducks & others > Egyptian goose /Alopochen aegyptiaca

Egyptian goose / № 1086
Next