WildLife Photos of Birds > Geese, Ducks & others > Egyptian goose /Alopochen aegyptiaca

Previous
Egyptian goose / № 1080
Next